News from Kreyo

На 10.04.2023 г. започна изпълнението на договор BG-RRP-3.004-464, сключен между  КРЕЙО ЕООД и Министерство на иновациите и растежа, по процедура “Технологична модернизация”.

Проектът се реализира с финансова подкрепа по Механизъма за възстановяване и устойчивост.

Кратко описание на проекта: Закупуване и внедряване в експлоатация на комплект хардуерно оборудване и специфични за дейността софтуерни продукти, напълно достатъчни за обособяването и техническото осигуряване на 5 напълно дигитализирани работни места.

Цели на проекта:

Възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията;

Създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси;

 

Обща стойност на проекта: 65 492,13 лв., от които 32 746,07 лв. европейско финансиране.

Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.073-19546-C01

Крейо ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-19546-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Име на проектното предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско финансиране и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.